Privacyverklaring

De Erkende Toezichthouder respecteert de privacy van zijn relaties en de gebruikers van zijn website. Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en verwerken uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van De Erkende Toezichthouder: opleiding, werving en selectie, ondersteuning van raden van toezicht en raden van commissarissen en individueel mentorschap en coaching.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Erkende Toezichthouder kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten: u vermeldt uw gegevens tijdens een inschrijf- of bestelproces, u volgt een opleiding of seminar, hebt bel-of e-mailcontact met ons of neemt deel aan een sollicitatieprocedure. Het gaat om gegevens als:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bij een sollicitatieproces: een curriculum vitae en brief met persoonlijke gegegevens
  • bij een opleiding of symposium: naam, functie, werkgever

Wij hebben een afspraak tot geheimhouding gemaakt met de medewerkers, docenten en adviseurs die aan ons verbonden zijn.

Gebruik van gegevens
De Erkende Toezichthouder kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten: een opleiding, advies of een opdracht.

De Erkende Toezichthouder verwerkt uw persoonsgegevens ook om u te benaderen met nieuwsbrieven, vacatures, ons opleidingsaanbod en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Maximaal tweemaal per maand versturen wij de onze nieuwsbrief ToezichthouderTips. Een onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten betreft werving en selectie voor leden van raden van toezicht en van raden van commissarissen. Wij hebben dus een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken. Voor een vacature die via De Erkende Toezichthouder is uitgezet, raadplegen wij de cv’s van potentiële kandidaten die zijn opgenomen in onze database. Het komt voor dat wij kandidaten actief benaderen. Wij gebruiken daarvoor de contactgegevens die wij via de sollicitatieprocedure hebben ontvangen.

Bewaartermijn
De Erkende Toezichthouder bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen. Sollicitaties die niet tot een plaatsing leiden, worden een jaar bewaard. De persoonsgegevens worden drie jaar bewaard. Als u uw toestemming intrekt, zullen de gegevens nog zes maanden bewaard worden. Als er andere bewaartermijnen gelden, worden die schriftelijk aan u medegedeeld.

Delen met anderen
De Erkende Toezichthouder verkoopt uw gegevens niet aan derden. Als u hebt gesolliciteerd op een vacature, kunnen uw persoonsgegevens vertrouwelijk met de opdrachtgever worden gedeeld. Met opdrachtgevers spreken wij geheimhouding af. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Erkende Toezichthouder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te wijzigen of te beperken. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen of geheel te verwijderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Deze verzoeken kunt u doen via caroline.wijntjes@erkendetoezichthouder.nl. De Erkende Toezichthouder zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren. Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw gegevens
De Erkende Toezichthouder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via caroline.wijntjes@erkendetoezichthouder.nl.

De Erkende Toezichthouder is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54380251.

Contact
Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking delen, dan ontvangen wij die graag via caroline.wijnjes@erkendetoezichthouder.nl.

De Erkende Toezichthouder
Menneweg 1
8426 RB Appelscha
+31 6 174 340 62