Algemene voorwaarden De Erkende Toezichthouder –  2022

Als je opdracht geeft voor een bestelling, inschrijving of opdracht, al dan niet op afstand, houdt dit tevens in dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden hieronder. Je kunt ze inzien op de website van De Erkende Toezichthouder voordat je overgaat tot een bestelling, inschrijving of opdracht.

Regels voor inschrijven en bestellen op afstand

1. Wanneer je een inschrijving of bestelling hebt gedaan, en je het bedrag inclusief btw over hebt gemaakt naar het bankrekeningnummer van De Erkende Toezichthouder via iDEAL of creditcard, krijg je van De Erkende Toezichthouder een bevestigingsmail van je betaling.

2. De bevestigingsmail bevat ook de factuur van het product of de dienst die je bij je inschrijving of bestelling hebt aangegeven. Op de factuur wordt de prijs inclusief en exclusief btw genoemd.

3. Wanneer je downloadbare producten hebt besteld, bevat de bevestigingsmail ook de downloadlink daarvoor.

4. Tot slot ontvang je per product of dienst de informatie dat je definitief geplaatst kan worden in onze academie. De Erkende Toezichthouder behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een gekozen locatie uiterlijk 3 werkdagen voor de start te weigeren in het geval van overboeking. De Erkende Toezichthouder is dan verplicht een andere locatie aan te bieden.

5. De Erkende Toezichthouder behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te veranderen, en in het geval van onvoldoende inschrijvingen de module of opleiding op te schorten dan wel geen doorgang te laten vinden. De Erkende Toezichthouder zal de opdrachtgever daarover uiteraard tijdig informeren.

6. Na de inschrijving heb je 14 dagen wettelijke bedenktijd. Dit houdt in dat je tot 14 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden je inschrijving kunt intrekken. Je hebt dan recht op teruggave van eventueel al betaalde gelden. Wel dien je rekening te houden met het betalen van eventuele locatiekosten indien dit twee weken voor aanvang van de module of opleiding is.

De e-books en andere downloadbare producten van De Erkende Toezichthouder vormen hierop een uitzondering. Je kunt deze producten direct na aanschaf lezen en daarom kunnen ze niet geruild of geannuleerd worden.

7. Niet tijdig betalen betekent dat er vertraging optreedt in de aflevering van het bestelde, of dat je niet geplaatst kunt worden in de academie.

8. Het afnemen van de betaalde diensten kan tot maximaal 36 maanden na de inschrijvingsdatum.

 Offertes

9. De Erkende Toezichthouder maakt een inhoudelijke en financiële offerte met betrekking tot maatwerk, voordat we met een opdrachtgever in zee gaan.

10. De Erkende Toezichthouder geeft in de financiële offerte een compleet prijsbeeld.

11. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Erkende Toezichthouder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

12. Aanbiedingen, kortingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

13. De Erkende Toezichthouder calculeert op basis van een uurtarief of op basis van een programma of opdracht die uit verschillende onderdelen bestaat.

14. De Erkende Toezichthouder geeft in de offerte in ieder geval de doelstelling of opdracht en de werkwijze aan.

15. Er kan een tariefaanpassing plaatsvinden afhankelijk van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht gemoeid zijn.

16. De Erkende Toezichthouder kan de inschrijving, bestelling of offerte onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

17. De Erkende Toezichthouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18. De vorderingen van De Erkende Toezichthouder op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Erkende Toezichthouder omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien De Erkende Toezichthouder opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is; – indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

19. In genoemde gevallen is De Erkende Toezichthouder bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door De Erkende Toezichthouder geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan De Erkende Toezichthouder toekomende rechten.

20. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan De Erkende Toezichthouder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Erkende Toezichthouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden.  

Werving & selectie en professionaliseringstrajecten

21. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden kandidaten door De Erkende Toezichthouder aan opdrachtgever voorgesteld door middel van toezending van een curriculum vitae. Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van De Erkende Toezichthouder niet toegestaan gegevens van door De Erkende Toezichthouder voorgestelde kandidaten aan derden bekend te maken.

22. Opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan De Erkende Toezichthouder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te   begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Erkende Toezichthouder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan De Erkende Toezichthouder zijn verstrekt, heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

23. Opdrachtgever zal kosteloos medewerkers uit de eigen organisatie die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn aan De Erkende Toezichthouder ter beschikking stellen, evenals, indien De Erkende Toezichthouder daarom verzoekt, een eigen werkruimte met telefoon-, projectie-, e-mail- en internetaansluiting.

24. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan De Erkende Toezichthouder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

25. Indien een door De Erkende Toezichthouder voorgestelde kandidaat wordt benoemd bij opdrachtgever en binnen één maand na zijn benoeming dit beëindigt, zonder dat deze beëindiging aan opdrachtgever kan worden toegerekend, zal De Erkende Toezichthouder op verzoek van opdrachtgever een nieuwe opdracht tot het werven van een kandidaat op basis van hetzelfde functieprofiel aanvaarden, zonder dat De Erkende Toezichthouder daar in dat geval extra kosten voor in rekening zal brengen.

Gedragsregels

26. De Erkende Toezichthouder aanvaardt een opdracht alleen als De Erkende Toezichthouder de verantwoordelijkheid kan dragen voor een gedegen en deskundige uitvoering.

27. De Erkende Toezichthouder zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

28. De Erkende Toezichthouder zorg ervoor dat over de doelstelling van de opdracht een duidelijke overeenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en De Erkende Toezichthouder.

29. De Erkende Toezichthouder zet haar kennis, ervaring en werkcapaciteit optimaal in om het beoogde resultaat te bereiken, evenwel zonder dit resultaat te garanderen.

30. De Erkende Toezichthouder behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door De Erkende Toezichthouder verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software e.d. blijven het eigendom van De Erkende Toezichthouder en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van opdrachtgever. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Erkende Toezichthouder is opdrachtgever niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of het ter kennis brengen aan derden daarvan.

31. De Erkende Toezichthouder acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar in de loop van een opdracht ter ore komt.

32. De Erkende Toezichthouder stelt zich onpartijdig en onafhankelijk op ten opzichte van de opdrachtgever en zijn/haar leden van de Raad.

Annulering en wijziging

33. De Erkende Toezichthouder verstaat onder annulering zowel het afzeggen van geplande werkzaamheden als ook het verplaatsen van eenmaal afgesproken data uiterlijk 3x 24 uur daaraan voorafgaand; echter bij een programma waarvoor een externe locatie is gehuurd geldt hiervoor 2 weken daaraan voorafgaand.

34. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan vindt er geen restitutie van reeds betaalde gelden plaats. Bij een  gewijzigde of geannuleerde opdracht geldt korter dan twee weken geen restitutie, tussen de twee en vier weken voorafgaand 25% restitutie, tussen de vier en zes weken 50% restitutie en langer dan zes weken volledige restitutie.

35. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Erkende Toezichthouder een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

36. Voorts is De Erkende Toezichthouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Erkende Toezichthouder kan worden gevergd.

Betaling

37. Toezichthouder een factuur ter grootte van 100% van het totale bedrag, tenzij anders afgesproken.

38. De opgedragen werkzaamheden nemen eerst een aanvang na betaling van de factuur.

39. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

40. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de klant van rechtswege in verzuim en is over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

41. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle incassokosten die het gevolg zijn van niet of niet tijdig betalen, voor rekening van de klant.

42. Voor de elektronische betalingen via iDEAL neemt De Erkende Toezichthouder maatregelen die horen bij veilig betalingsverkeer.

 Klachten en aansprakelijkheid

43. Klachten over verrichte werkzaamheden en/of verstuurde facturen dienen door opdrachtgever binnen vijf werkdagen nadat gebreken/onjuistheden zijn ontdekt of hadden behoren te zijn ontdekt, doch in ieder geval binnen één maand na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/de datum van de betreffende factuur schriftelijk te worden gemeld aan De Erkende Toezichthouder.

44. Indien een klacht over verrichte werkzaamheden gegrond is zal De Erkende Toezichthouder de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Erkende Toezichthouder slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikelen 49 t/m 53.

45. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

46. De Erkende Toezichthouder is niet aansprakelijk voor fouten die door haar onverhoopt mochten worden gemaakt.

47. De Erkende Toezichthouder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die gemaakt zijn door een persoon, waarmee De Erkende Toezichthouder een samenwerkingsverband is aangegaan.

48. De Erkende Toezichthouder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door imago of bedrijfsstagnatie.

49. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, geldt dat De Erkende Toezichthouder jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De beslissing van opdrachtgever om met een door De Erkende Toezichthouder voorgestelde kandidaat al of niet een dienstverband aan te gaan of het opstellen van een werkplan, alsmede de inhoud van dat dienstverband c.q. werkplan is de uitsluitende verantwoordelijkheid van opdrachtgever. De Erkende Toezichthouder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen vanen schade veroorzaakt door kandidaten die door haar zijn geselecteerd en/of door haar aan opdrachtgever zijn voorgesteld en/of door opdrachtgever in dienst zijn genomen c.q. de uitvoering van het werkplan.

50. Indien De Erkende Toezichthouder aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door De Erkende Toezichthouder aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

51. Bij het inschakelen van derden door De Erkende Toezichthouder zal steeds de nodige zorgvuldigheid en kwaliteit in acht worden genomen. De Erkende Toezichthouder is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

52. De Erkende Toezichthouder is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software of andere zaken.

53. Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens De Erkende Toezichthouder tot vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, tenzij opdrachtgever binnen die termijn een rechtsvordering tegen De Erkende Toezichthouder heeft ingesteld.

Overig

54. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van klanten.

55. Op de rechtsverhouding tussen De Erkende Toezichthouder en de klant zal het Nederlands recht van toepassing zijn.

56. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

57. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.