Vacature Voorzitter RvT WijZijn Traverse Groep

WijZijn Traverse GroepWijZijn Traverse Groep gelooft in de alledaagse krachten van mensen, wijk, dorpskern en stad. Die krachten in sociale samenhang verbinden en versterken is waar wij voor staan. Samen krijgen we meer voor elkaar!

WijZijn Traverse Groep is een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn, die werkzaam is in zeven gemeenten in West-Brabant en Zeeland. Onze organisatie maakt een fundamentele beweging gericht op preventie, signalering en ondersteuning, naar een maatschappelijke opgave die organisatie overstijgend is. We vervullen deze complexe opdracht in co-creatie met gelijkwaardige partners, zoals wijkbewoners en ketenpartners op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau. Onze doelen zijn een betere gezondheid en ervaren kwaliteit van leven van individuele wijkbewoners.
Erasmus Universiteit Rotterdam koos WijZijn Traverse Groep als meest inspirerende sociale onderneming in 2019.

Onze nieuwe bestuursfilosofie voor 2020-2024 is momenteel in ontwikkeling. Om onze ambities de komende jaren waar te maken, kiezen we bewust voor wendbaar organiseren om hiermee duurzame impact te creëren. Dat willen wij gaan doen door een beter en meer integraal aanbod van welzijn, wonen en zorg te bieden, en door inbreng van meer collectieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wijkbewoners tegen lagere maatschappelijke kosten.

De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht treedt af in verband met het verstrijken van de benoemingstermijn.

De Erkende Toezichthouder zoekt voor WijZijn Traverse Groep een:

 

Voorzitter voor de Raad van Toezicht

Profiel Samenwerking & Organisatieverandering

 

WijZijn Traverse Groep zoekt een voorzitter voor de Raad van Toezicht met toezichthoudende ervaring, die kan verbinden en inspireren in de transitie die WijZijn Traverse Groep doormaakt. De Raad van Toezicht wil een proactieve Raad van Toezicht worden, waarin het toezicht enerzijds op de ambities van de organisatie en de dynamiek die daarmee gepaard gaat centraal staat, en anderzijds het beleid voor belanghebbenden. De Raad van Toezicht voelt zich verantwoordelijk voor goed toezicht en streeft een professioneel werkklimaat na waarin toezicht houden op basis van verbinding, transparantie en openheid leidend is.

Als basis gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Voelt zich verbonden met de missie en visie van WijZijn Traverse Groep.
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als WijZijn Traverse Groep stellen.
 • Heeft een heldere visie op toezicht nieuwe stijl en is reflectief op het eigen handelen.
 • Functioneert als teamspeler en is verbindend vanuit de kernwaarden.
 • Is onafhankelijk en laat een transparante, integere en verantwoordelijke houding zien die bijdraagt aan de doelstelling en zorgfunctie.
 • Vertegenwoordigt WijZijn Traverse Groep en is daarop aanspreekbaar. Legt op ieder gewenst moment verantwoording af over het toezicht aan belanghebbenden.
 • Heeft voldoende tijd om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.

Profiel | Specifieke kwaliteiten en persoonskenmerken die van de voorzitter worden verwacht:

 • Heeft inzicht in de strategische ontwikkelingen, trends en (mogelijke) relaties van de organisatie en kan proactief toezien op de effecten daarvan voor de organisatie.
 • Heeft een politiek netwerk, kennis van de sociale kaart en is thuis in de regio.
 • Kan toezicht houden op de verwachtingen, eisen en waarderingen van belanghebbenden voor de organisatie en vice versa, in de wijze waarop de wederzijdse tevredenheid (nog) kan toenemen.
 • Kan toezicht houden op ambities, waarden en normen in de dynamiek die gepaard gaat met organisatieveranderingen, waaronder zelforganisatie en agile werken.
 • Is een verbinder met veranderkundige kwaliteiten.
 • Treedt daadkrachtig en communicatief sterk op in situaties waarin een actieve rol van de Raad van Toezicht wordt gevraagd. Heeft gezag, hanteert een coöperatieve communicatiestijl en is wendbaar wanneer nodig.
 • Is eerste aanspreekpunt voor de bestuurder op een integere, betrouwbare en oprechte wijze.
 • Is eerstverantwoordelijke voor het functioneren van de Raad van Toezicht als team. In 2021 zullen vacatures ontstaan wegens het verstrijken van de benoemingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht.

Wat u van WijZijn Traverse Groep kunt verwachten

WijZijn Traverse Groep onderschrijft de Governancecode Zorg en heeft reglementen voor bestuur en toezicht opgesteld. Het honorarium voor de Raad van Toezicht is conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg.
Het kantoor van WijZijn Traverse Groep zetelt in Bergen op Zoom en heeft 190 medewerkers (123 fte) in loondienst en circa 900 vrijwilligers. Meer informatie over de organisatie vindt u op www.wijzijntraversegroep.nl 

Meer informatie en reageren

De Erkende Toezichthouder verzorgt de selectie en voert, in het kader van de voorselectie, kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten. Op 13 oktober 2020 presenteert De Erkende Toezichthouder deze voorselectie aan WijZijn Traverse Groep.
Er vindt op uitnodiging een gesprek plaats met de sollicitatiecommissie op dinsdag 27 oktober 2020. De voorzitter wordt voor benoeming voorgedragen in de Raad van Toezicht begin december en start per 1 januari 2021.

De Erkende Toezichthouder voert de kennismakingsgesprekken

Martin Charles, HR-adviseur Talentontwikkeling van De Erkende Toezichthouder voert de kennismakingsgesprekken in het kader van de voorselectie op 5 en 6 oktober 2020. Hij is tevens bereikbaar tijdens kantooruren voor nadere informatie op +31 6 26322734 of b.g.g. 085 – 773 41 70. U kunt uw motivatie en curriculum vitae richten aan de selectiecommissie onder vermelding van Vacature voorzitter RvT WijZijn Traverse Groep en sturen naar talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zondag 27 september 2020. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.