Vacatures: 2 leden voor de RvT van OSG Sevenwolden

 

Samenwerken voor uitdagender onderwijs, waarin leerlingen vrijheid en verantwoordelijkheid nemen om te leren op de manier die het beste bij hen past en om ze goed toe te rusten voor de wereld van morgen. Dat is waar OSG Sevenwolden voor staat.

Als Stichting Openbare Scholengroep (OSG) Sevenwolden in het voortgezet onderwijs werken we in de regio Heerenveen, Joure en Grou met vernieuwende onderwijsconcepten, sluiten we strategische allianties, nemen we actief deel aan innovatieve netwerken en investeren we in ICT.
Door onze krachten te bundelen met andere VO-scholen en in te zetten op het versterken van de samenwerking met bedrijven, overheid en organisaties, blijft onze gezonde basis op langere termijn behouden. Zo kunnen we meer mogelijk maken voor onze ruim 3.100 leerlingen.

 Wij koesteren de ambities van leerlingen en stimuleren hun talent. Zo zijn we verankerd in de regio en kunnen leerlingen kiezen uit een breed aanbod van alle typen voortgezet onderwijs. Wij werken bijvoorbeeld met gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren en volgen de visie en principes van Luc Stevens en Kunskapsskolan Education. Docenten en leerlingen werken samen in projecten, cursussen en keuzeprogramma’s via learning portals en iPads. Via praktijkonderwijs begeleiden we leerlingen onder andere naar de nieuwe arbeidsmarkt van de 21e eeuw.

De Erkende Toezichthouder zoekt voor OSG Sevenwolden:

 

2 leden voor de Raad van Toezicht

Met de volgende profielen:

       Onderwijs & ICT

Samenwerking & Propositie

 

OSG Sevenwolden zoekt twee toezichthouders ‘nieuwe stijl’ voor de Raad van Toezicht (RvT), die kunnen inspireren en versterken in de beweging die samenwerking en het implementeren van vernieuwend onderwijs met zich meebrengt. De benoeming is voor een periode van 4 jaar.
Collega’s die goed toezicht kunnen houden op de leefwereld van leerlingen en docenten en het beleid van belanghebbenden, waarin de waardering van samenwerkingsrelaties centraal staat. De komende jaren leggen we onze focus op een aantal belangrijke thema’s, o.a.: samenwerking met belanghebbenden, strategisch personeelsbeleid, digitaal leren en mediawijsheid, kwaliteit van onderwijs en huisvesting.

Het profiel van de RvT als team
De RvT wil opereren als een strategisch adviseur die OSG Sevenwolden binnen en buiten de organisatie prikkelt, inspireert en stimuleert. Die een stijl van toezicht houden hanteert waarin respect, vertrouwen en transparantie leidend zijn, die tegelijkertijd past bij de waarden en normen van de organisatie. Momenteel is het College van Bestuur in gesprek met mensen uit de organisatie om te komen tot een nieuw Strategisch Beleidsplan. Op basis hiervan zal de RvT zijn toezichtkader bijstellen.

Wij zoeken voor deze vacatures nieuwe generatie toezichthouders en/of één aankomend toezichthouder.
De RvT bestaat totaal uit 5 leden, die aanvullend op onderstaande profielen de volgende aandachtsgebieden kennen: Strategisch HRM, Maatschappelijke Impact & Financiën en Openbaar Bestuur.

Op de website van OSG Sevenwolden vindt u de algemene profielschets met de kwalificaties die gelden voor ieder RvT-lid.

Aandachtsgebied Onderwijs & ICT
De specifieke kwalificaties voor dit profiel zijn:

 • Strategisch inzicht hebben in de brede context van het voortgezet onderwijs en de toepassingen van onderwijsvernieuwingen kennen.
 • Kennis van, en ervaring hebben met digitale leerprocessen en bijbehorend datamanagement.
 • Ervaring met de impact en (on)mogelijkheden van het ICT-beleid voor gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren, zowel in houding en gedrag als in technisch-infrastructurele zin.
 • Toezicht kunnen houden op de leefwereld van leerlingen, waarin hun leerbehoeften en talenten centraal staan.
 • Toezicht kunnen houden op de rol van de docenten in relatie tot vernieuwend onderwijs.
 • Toezicht kunnen houden op de kwaliteit van onderwijs.
 • Een van nature kritische denker zijn, die zaken op een constructieve wijze bespreekbaar maakt.
 • De kunst van de juiste vragen stellen onder de knie hebben en een coöperatieve   communicatiestijl hanteren.
 • Ondernemend en onderzoekend zijn, en nadrukkelijk leerlingen en docenten opzoeken om te ervaren en te toetsen of dát wat de organisatie zich heeft voorgenomen, conform afspraken verloopt.

Dit profiel is op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen, en er zal tevens een leerling deelnemen aan de sollicitatiegesprekken. Dit RvT-lid heeft zitting in de Onderwijscommissie van de RvT.

Aandachtsgebied Samenwerking & Propositie
De specifieke kwalificaties voor dit profiel zijn:

 • Kennis hebben van strategische ontwikkelingen, trends en (mogelijke) relaties in de omgeving van OSG Sevenwolden en proactief toezien op de effecten daarvan voor de organisatie.
 • Inzicht hebben in de verwachtingen, eisen en waarderingen van belanghebbenden voor de organisatie en in de wijze waarop de kwaliteit en tevredenheid (nog) kan toenemen.
 • Toezicht kunnen houden op dat OSG Sevenwolden de juiste strategische propositie hanteert in de regio.
 • Een van nature positieve denker zijn, die aandacht heeft voor alle kansen en mogelijkheden en die deze met gevoel voor verhoudingen en belangen bespreekbaar maakt.
 • Een uitstekend beeld hebben van waar de grens ligt tussen besturen en toezicht houden.
 • Een humorvolle en expressieve communicatiestijl kunnen hanteren.
 • Een relevant netwerk op strategisch niveau kunnen benutten.
 • Nieuwsgierig zijn en sterk op samenwerking gericht.

Dit profiel is op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen. Dit RvT-lid heeft zitting in de Brugcommissie (samenwerking met het Bornego College).

Wat kunt u van OSG Sevenwolden verwachten?
U houdt toezicht op een dynamische onderwijsorganisatie en gaat samenwerken met collega- toezichthouders die de nieuwe stijl hanteren.
OSG Sevenwolden hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur voor het VO als voorwaardenscheppend en heeft reglementen voor bestuur en toezicht opgesteld. De RvT werkt met een toezichtkader.
Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het honorarium voor de RvT is conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor OnderwijsInstellingen (VTOI).
Meer informatie over de organisatie vindt u op https://sevenwolden.nl/downloads/.

Meer informatie en reageren
De Erkende Toezichthouder verzorgt de selectie en voert, in het kader van de voorselectie, kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten. Op 13 mei 2019 presenteert De Erkende Toezichthouder deze voorselectie aan OSG Sevenwolden.
Er vindt op uitnodiging een sollicitatiegesprek plaats met de selectiecommissie voor 2 leden voor de RvT op maandag 27 mei 2019. De twee leden worden voor benoeming voorgedragen in de RvT-vergadering begin juni en daarna definitief benoemd door de gemeenteraad van Heerenveen.

Bettina de Jong, HR-adviseur Talentontwikkeling van De Erkende Toezichthouder voert de kennismakingsgesprekken in het kader van de voorselectie. Zij is tevens bereikbaar tijdens kantooruren voor nadere informatie op +31 6 542 177 03 of b.g.g. 085 – 773 41 70. U kunt uw motivatie richten aan de selectiecommissie onder vermelding van Vacature RvT OSG Sevenwolden en sturen naar talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zaterdag 13 april 2019. Geef expliciet aan op welk profiel u solliciteert.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reacties zijn gesloten.