Vacatures voor toezichthouders en commissarissen nieuwe stijl

 

Samenwerken voor goede zorg en positieve gezondheid, waarbij burgers betere en betaalbare zorg ervaren en meer regie hebben op hun gezondheid. Daar staat Proscoop voor!


Als onafhankelijk netwerkpartner in Noordoost Nederland vervullen we een maatschappelijke opdracht en verbinden we, innovatief en ondernemend, zorg en welzijn in duurzame samenwerkingsverbanden. We bewegen vanuit de eerste lijn naar wijk- en populatiegericht werken en creëren daarmee een nieuwe leefgemeenschap. Vier zelforganiserende gebiedsteams werken hieraan met behulp van data via de Triple Aim aanpak. Onze medewerkers / adviseurs, programma- en procesbegeleiders geven met vertrouwen, transparantie en slagkracht deze veranderingsprocessen vorm.

Wij zijn sinds 2016 een fusieorganisatie voortkomend uit de regionale ondersteuningsstructuren van Caransscoop en Progez. De RvT van Proscoop heeft destijds zijn aftredingsrooster zodanig vormgegeven dat, als de fusieorganisatie eenmaal gezond is, hij ruimte wil geven aan een geheel nieuwe RvT die toezicht houdt op de dynamische omgeving waarin Proscoop zich begeeft. Gedurende een overgangsperiode zullen daarom twee huidige leden van de RvT als adviseur ervoor zorgdragen dat kennis en ervaring aan de nieuwe leden worden meegegeven. 

 

De Erkende Toezichthouder zoekt voor Proscoop een:

Voorzitter en 4 leden voor de Raad van Toezicht

Met de volgende profielen:

Leiderschap & Organisatieontwikkeling

Gezondheidszorg domeinoverstijgend

Financiën & Maatschappelijke impact

Innovatie & Datamanagement

Openbaar bestuur

 

Proscoop zoekt een voorzitter en 4 leden voor de RvT die kunnen versterken en inspireren, in een krachtenveld waarin Proscoop nadrukkelijk in zal spelen op de samenwerking binnen de eerstelijns gezondheidszorg. Alsook tussen de eerste en tweede lijn en het sociaal en gemeentelijk domein. In de komende jaren leggen we de focus op een aantal belangrijke thema’s: gebiedsgerichte samenwerking en populatiegerichte zorg, substitutie, ouderenzorg, GGZ, jeugd- en geboortezorg.

 

Profiel van de RvT als team

De RvT-leden streven een professioneel werkklimaat na waarin toezicht houden op basis van vertrouwen, samenwerking, transparantie, pro-activiteit en openheid leidend is. Die een visie op toezicht hebben en bouwen aan het nieuwe toezicht.  Met een stijl van toezicht houden die past bij Proscoop en waar de Governancecode Zorg voorwaardenscheppend is.

De RvT is een divers team, waarin persoonlijkheden, vaardigheden, kennis en ervaring complementair zijn aan elkaar. Een vernieuwend team met veranderkundige ervaring en een goede mix van de jonge en oudere generatie, van mensen binnen de regio van Proscoop en daarbuiten, waarin ruimte is voor een toezichthouder met een etnische achtergrond én voor een aankomend toezichthouder die een opleiding tot toezicht houden nieuwe stijl heeft doorlopen of bereid is dat bij de start te doen.

Als basis beschikt ieder RvT-lid over de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Voelt zich verbonden met de waarden en normen, alsmede de ‘why en how’ van Proscoop.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de dynamische beweging die breed in de gezondheidszorg plaatsvindt, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau.
 • Heeft een heldere visie op toezicht nieuwe stijl, is reflectief op het eigen handelen en kan zich kwetsbaar opstellen.
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit vragen van een organisatie als Proscoop.
 • Is ondernemend en ambitieus naar de buiten- en binnenwereld van Proscoop toe.
 • Weet hoe je toezicht houdt op o.a. het stakeholderbeleid, netwerkorganisaties en de maatschappelijke impact die Proscoop genereert.
 • Acteert als teamspeler en is verbindend vanuit vertrouwen, transparantie en deskundigheid.
 • Is onafhankelijk en laat een open, kritische houding zien die bijdraagt aan de bedoeling.
 • Heeft gevoel voor (politieke) verhoudingen.
 • Weet relaties goed te beheren door inlevingsvermogen, handelt integer en is empathisch.
 • Is context- en procesgericht en heeft een goed analytisch vermogen.
 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Maakt gebruik van de kennis en ervaringen van de huidige leden van de RvT, die ter overbrugging als adviseur van de RvT optreden.
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

 

Profiel van de voorzitter

Van de voorzitter wordt ruime ervaring in het toezicht houden gevraagd. Iemand die leiderschap toont door te zorgen voor een goede vergaderhygiëne, die goed werkgeverschap laat zien en weet hoe je een nieuw RvT-team bouwt. Een voorzitter die lastige zaken bespreekbaar durft te maken en anderen aanspreekt wanneer dat nodig is. Die vanuit zijn rol als linking-pin naar de directeur-bestuurder opereert op een manier die vertrouwen en ruimte geeft en dus controleert vanuit hard én soft controls. Een voorzitter die op een natuurlijke wijze tegenkracht kan afwisselen met stimulans.

Specifieke kwaliteiten en persoonskenmerken die van de voorzitter worden verwacht, zijn:

 • Regisseur van het toezichtproces dat herzien, opnieuw uitgewerkt en bewaakt moet worden.
 • Kritische samenwerkingspartner die spiegelt en motiveert naar de directeur-bestuurder. Vervult op een professionele wijze de werkgeversrol.
 • Eerstverantwoordelijke voor het functioneren van de RvT als team en voor iedere toezichthouder afzonderlijk.
 • Overbrugt eventuele meningsverschillen of grijpt in bij niet-effectieve teamdynamiek, ook in relatie met de directeur-bestuurder.
 • Vervult met natuurlijk gezag en autoriteit de voorzittersfunctie op een wijze die een onafhankelijke inbreng van de leden van de RvT stimuleert en ervoor zorgdraagt dat de RvT tot goede advies- en besluitvorming komt.
 • Vertegenwoordigt Proscoop vanuit de RvT en is daarop aanspreekbaar.
 • Legt op ieder gewenst moment verantwoording af over het toezicht aan stakeholders.
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden in het steeds complexer wordende speelveld met
  – uiteenlopende en soms tegenstrijdige eisen van belanghebbenden, en
  – waar een veelheid aan samenwerkingsrelaties op regionaal niveau is ontstaan.

 

Profielen met specifieke aandachtsgebieden

Aandachtsgebied Leiderschap & Organisatieontwikkeling
Specifieke kwalificaties die voor dit profiel worden verwacht, zijn:

 • Strategisch inzicht in de leiderschaps- en organisatiedoorwerking van het beleid en de leiderschaps- en organisatiegevolgen van in- en externe ontwikkelingen voor Proscoop.
 • Kennis en ervaring met de beweging naar zelforganisatie, incl. het programmatisch werken en de betekenis daarvan voor teams, management, bestuur en toezicht.
 • Kennis en ervaring met strategische businessplannen en nieuwe businessmodellen.
 • Toezien op de veranderende propositie van Proscoop in het dynamische krachtenveld van zorg en welzijn en de daarbij behorende markt- en communicatiestrategie.
 • Deze portefeuille is op voordracht van de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Aandachtsgebied Gezondheidszorg domein overstijgend
Specifieke kwalificaties die voor dit profiel worden verwacht, zijn:

 • Strategisch inzicht in de (eerstelijns) gezondheidszorg die alle domeinen overstijgt, zoals het sociaal en gemeentelijk domein en de betekenis daarvan op zowel landelijk als regionaal niveau.
 • Inzicht in de doorwerking van het strategisch beleid voor goede zorg en gezondheid en de gevolgen van in- en externe vakinhoudelijke ontwikkelingen voor Proscoop.
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring in het midden- en kleinbedrijf in de zorg.
 • Toezien op de regionalisering van de gezondheidszorg waar tevens (werk)ervaring is opgedaan in het werken met / voor (kwetsbare) inwoners.

 Aandachtsgebied Financiën & Maatschappelijke impact
Specifieke kwalificaties die voor dit profiel worden verwacht, zijn:

 • Strategisch inzicht in de financiële doorwerking van beleid en de financiële gevolgen van in- en externe ontwikkelingen voor Proscoop.
 • Kennis en ervaring op het gebied van project- en budgetfinanciering en derde geldstromen.
 • Visie hebben op de maatschappelijke opdracht en impact van Proscoop die financiers en opdrachtgevers voorstaan.
 • In staat zijn te adviseren op vernieuwende governance vraagstukken waaruit nieuwe verdienmodellen voortkomen is essentieel om de strategische ambities van Proscoop waar te kunnen maken.
 • Erop toezien of de beschikbare middelen op de juiste manier worden ingezet vanuit de maatschappelijk opdracht, het sociaal rendement en de winstgevendheid van Proscoop Extra BV.
 • Het toezien op een sluitende begroting, de jaarrekening, treasurystatuut, en de planning- en controlcyclus.
 • Het kunnen denken in kansen en tegelijk aan ‘in control’ zijn en daarin zijn of haar humor kwijt kunnen.

Aandachtsgebied Innovatie & Datamanagement
Specifieke kwalificaties die voor dit profiel worden verwacht, zijn:

 • Strategisch inzicht in de innovaties in de zorg en sociale burgerparticipatie en de doorwerking van het beleid en de gevolgen van in- en externe (proces)ontwikkelingen voor Proscoop.
 • Kennis en ervaring op het gebied van data- en informatiemanagement en de betekenis daarvan voor de populaties.
 • In staat zijn om vanuit kennis en ervaring nieuwe perspectieven te schetsen en nieuwe werelden binnen te brengen en deze praktisch te vertalen naar de (toekomstige) burger met een zorgvraag.

Aandachtsgebied Openbaar Bestuur
Specifieke kwalificaties die voor dit profiel worden verwacht, zijn:

 • Strategisch inzicht in het gemeentelijke domein en de doorwerking daarvan in het beleid en de gevolgen van in- en externe (netwerk)ontwikkelingen voor Proscoop.
 • Aantoonbare politiek-bestuurlijke kennis en ervaring van de gemeentelijke uitdagingen en bestuurlijke verhoudingen binnen de regio van Proscoop.
 • Toezien of nieuwe strategische netwerken duurzaam draagvlak hebben van (politieke) bestuurders.
 • Alert zijn op diplomatieke- en onderhandelingskwaliteiten waaronder een goed gevoel voor politieke verhoudingen en samenwerking met alle mogelijke belanghebbenden.
 • In staat zijn het belang van de gezondheid van de populatie boven die van het partijpolitieke belang te stellen.

 Wat je van Proscoop kunt verwachten
Proscoop onderschrijft de Governancecode Zorg en heeft reglementen voor bestuur en toezicht opgesteld. Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het honorarium voor de RvT is afgeleid van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Meer informatie over de organisatie vind je op https://www.proscoop.nl/wie-we-zijn/.

Meer informatie en reageren
De Erkende Toezichthouder verzorgt de selectie en presenteert de kandidaten aan Proscoop. Er vindt op uitnodiging een kennismakingsgesprek plaats met de sollicitatiecommissie voor de voorzitter op dinsdag 11 december 2018 en voor de leden van de RvT op maandag 14 januari en dinsdag 15 januari 2019.
De benoeming van de voorzitter geschiedt door de voltallige RvT in haar vergadering op 11 december 2018 en voor de overige 4 RvT-leden op 28 januari 2019.

Bettina de Jong, HR-adviseur Talentontwikkeling van De Erkende Toezichthouder, is bereikbaar tijdens kantooruren voor nadere informatie op +31 6 542 177 03 of b.g.g. 085 – 773 41 70. Je kunt je motivatie richten aan de sollicitatiecommissie onder vermelding van Vacature RvT Proscoop en sturen naar talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zaterdag 24 november 2018. Geef expliciet aan op welk profiel je solliciteert en, indien de voorzittersrol je past, ook de positie van voorzitter.

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reacties zijn gesloten.